Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor aanbieding, levering en betaling van:

OMKO EMMEN BV, Ballastweg 2, 7741 ZL  Coevorden,

hierna to noemen: gebruiker, inschrijving KvK: 04024544

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker:                          de gebruiker van de algemene voorwaarden;

niet-consument:             een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van of namens een bedrijf of beroep, overheidsinstantie, kerkelijke;

koper:                                  niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedereovereenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker dezevoorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derdendienen to worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen nade datum van de offerte. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief 21%BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. In afwijking van hat bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële kopervoorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
 3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor doorgebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal enslechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld,gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-,verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat Been verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zakentegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneerer als leveringsconditie één van de incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldendeincoterms van toepassing zijn.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken of te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waaropdeze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekkenvan informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen dezaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

 1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering enzijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haarverplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat allebenodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moetenworden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de televeren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leverenzaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen,dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personenen/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van deovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3maanden na levering.

De garantie geldt niet voor: kunststof onderdelen.

 1. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak.Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel opbezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuistebehandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde isgeproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door debetreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom vangebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle metgebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van eennormale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallendezaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemmingaan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in allegevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoudgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte to stellen.
 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polls van deze verzekeringop eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarnaals mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan ofhet geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten

– of de juiste zaken zijn geleverd

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient dekoper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker temelden.
 2. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking,doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aangebruiker.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aangebruiker worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegevenprijzen:

in Nederlandse valuta exclusief BTW

op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden exclusief transportkosten of fabriek

 1. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, isgebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruikerkan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper hetrecht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Emballage

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en inonbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingenmet betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

 1. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening to brengen,mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op eendoor gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper vanrechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuimzijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissementofsurseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweedeplaats van opeisbare facturen die hit langst open staan, zelfs al vermeldtde koper, dat de voldoening betrekking heeft op een Were factuur.

Artikel 16. Kredietbeperking

Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening to brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten

 1. Is de koper in gebrekeofin verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

over de eerste F 6.500,00 15% over het meerdere tot F 13.000, 00 10% over het meerdere tot F 32.500, 00 8% over het meerdere tot F 130.000,00 5% over het meerdere 3%

 1. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welkeredelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1.Zonder dat geotechnisch onderzoek en berekeningen voor de funderingen zijn uitgevoerd kan gebruiker niet aansprakelijk gehouden worden voor de samenstelling en hit functioneren van de fundering en de daarboven gelegen constructie(s). Geotechnisch onderzoek en funderingsadvies zijn altijd voor rekening van koper en dienen op eerste verzoek voor aangaan van de koopovereenkomst ter beschikking van gebruiker gesteld te worden.

2.Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

2.1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.

2.2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;

2.3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot hat bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhevig geval te verstrekken uitkering.

2.4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomingvan de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aanhaar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haarverplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deal geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Wens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geld ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.